Integritetspolicy

Integritetspolicy

Rissies Kennel

RISSIES KENNEL värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar därför dina personuppgifter på ett öppet sätt med din integritet i fokus.

I denna integritetsskyddspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Rissies Kennel´s tjänster eller produkter och/eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Om inte annat specifikt anges är det RISSIES KENNEL, Genarp 1172, 247 72 Genarp, Telefon: 0708-48 21 72, Epost  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., (”RISSIES KENNEL ”, ”vi”) som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor. Kontaktuppgifter hittar du i slutet på denna policy.

1. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. 

Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

2. VAD ÄR EN "BEHANDLING" AV EN PERSONUPPGIFT?

Begreppet "behandling" är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. 

Allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör "behandling".

3. NÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER OM DIG?

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss
 • Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du köper våra tjänster.

4. VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig måste vi behandla dina personuppgifter.

Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:

 • Administrera och tillhandahålla våra tjänster

 • Hantera kundtjänstärenden och övriga förfrågningar

Se ytterligare information under punkt 7.

5. VAD HAR VI FÖR LAGLIG GRUND FÖR ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. 

RISSIES KENNEL behandlar personuppgifter på följande grunder;

 • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig – t.ex. för att tillhandahålla eller administrera en tjänst du köpt

 • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet

 • Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara förfrågningar om varor eller kommunicera med dig om liknande varor och tjänster som du tidigare köpt

 • Då personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.

Se ytterligare information under punkt 7.

6. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för - exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Se ytterligare information under punkt 7.

7. SAMMANSTÄLLNING AV VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Hantera betalningar för tjänster som du köpt.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen?

Fullföljande av avtal och i den mån det följer av en rättslig förpliktelse, exempelvis bokföringslagen.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn

 • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post

 • Fakturauppgifter

Hur länge sparas dina uppgifter?

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag och så länge det är nödvändigt för avtalet.

8. PROFILERING

Om du är kund hos oss tittar vi på hur du använder vår webb, vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav. 

Detta gör vi för att tillhandahålla dig erbjudanden och inbjudningar till evenemang som vi tror du skulle vara intresserad av.

Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

9. VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER MED?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsföreskrift, exempelvis om vi är tvungna att lämna ut uppgifter till Skatteverket av bokföringsskäl. 

Vi kan även komma att dela de personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande och utöva RISSIES KENNEL s rättsliga intressen, exempelvis med inkassobolag.

10. VAR BEHANDLAS DINA UPPGIFTER?

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. 

För det fall att vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. 

Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtagit kan du kontakta oss.

11. DINA RÄTTIGHETER

Rättelse och tillgång till dina personuppgifter

Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat.

Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Återkalla samtycke med framtida verkan

Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

Motsätta dig behandling

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

12. KLAGOMÅL AVSEENDE VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen.

13. KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

RISSIES KENNEL, Genarp 1172, 247 72 Genarp, Telefon: 0708-48 21 72, Epost  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för RISSIES KENNEL s behandling av dina personuppgifter.

Vid frågor om dataskydd eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan når du oss lättast på mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

14. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSSKYDDSPOLICYN

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. 

Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. 

Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras till dig.


Senast uppdaterad: 2018-05-24